AFA SCOREBOARD - Season Six - 2003

PLAYOFFS - Round One

Hollywood 27, Arizona 48 
Baltimore 37, Seattle 31 OT
Omaha 3, New York 34
Chicago 30, Philadelphia 37

PLAYOFFS - Semifinals

Baltimore 10, Philadelphia 17
New York 20, Arizona 38

Alt Bowl VI
			
Arizona 6, Philadelphia 31

AFA SCHEDULE- SEASON SIX - 2003
			
WEEK 1

Seattle 14, Philadelphia 20
San Antonio 17, Toronto 20 OT

Omaha 24, Hamilton 17
Chicago 40, Alaska 42
Indianapolis 14, Hollywood 31
Denver 14, Baltimore 24
Mexico City 21, New Jersey 24
New York 16, Arizona 23


WEEK 2

Seattle 14, New York 20
Philadelphia 20, Arizona 21
San Antonio 24, Omaha 27
Chicago 17, Indianapolis 23 OT
Alaska 10, Hollywood 18
Denver 23, Mexico City 29
Baltimore 34, New Jersey 14
Toronto 23, Hamilton 17 OT

WEEK 3

Arizona 24, Seattle 21
Philadelphia 28, New York 38
Hamilton 17, San Antonio 37
Toronto 17, Omaha 20 OT
Hollywood 25, Chicago 35
Alaska 10, Indianapolis 20
New Jersey 20, Denver 20 OT
Baltimore 27, Mexico City 20

WEEK 4

Seattle 23, San Antonio 14
Philadelphia 35, Toronto 28
Alaska 18, Baltimore 49
New York 24, Omaha 34
Indianapolis 24, Mexico City 30
Arizona 34, Hamilton 17
Hollywood 17, New Jersey 20
Chicago 37, Denver 14

WEEK 5

Toronto 20, Seattle 10
Hamilton 16, New York 21
Baltimore 20, Chicago 17
New Jersey 41, Indianapolis 24
San Antonio 13, Philadelphia 45
Denver 7, Alaska 17
Mexico City 10, Hollywood 30
Omaha 40, Arizona 14

WEEK 6

Omaha 35, Seattle 38
Hamilton 13, Philadelphia 45
New York 45, San Antonio 7
Arizona 24, Toronto 20
Mexico City 21, Chicago 24
New Jersey 20, Alaska 33
Indianapolis 17, Denver 6
Hollywood 17, Baltimore 30

WEEK 7

Seattle 28, Hamilton 13
Chicago 40, New Jersey 20
Alaska 24, Mexico City 31
Arizona 20, San Antonio 10
New York 35, Toronto 14
Hollywood 27, Denver 14
Indianapolis 13, Baltimore 24
Philadelphia 26, Omaha 10

WEEK 8

Seattle 17, Chicago 3
San Antonio 20, Denver 17
Philadelphia 20, Alaska 7
Toronto 20, Baltimore 23 OT
New York 34, Indianapolis 38
Omaha 48, Mexico City 44
Hamilton 23, New Jersey 14
Arizona 21, Hollywood 7

WEEK 9

Baltimore 10, San Antonio 20
Hollywood 28, New York 31
Mexico City 14, Hamilton 20
Chicago 10, Philadelphia 34
Denver 14, Toronto 26
Indianapolis 10, Arizona 23
New Jersey 31, Omaha 21
Alaska 31, Seattle 17

WEEK 10

Seattle 34, Indianapolis 31
San Antonio 21, Mexico City 34
Toronto 17, New Jersey 20
Chicago 0, New York 27
Denver 17, Omaha 24
Alaska 13, Arizona 30
Baltimore 26, Hamilton 13
Philadelphia 30, Hollywood 16

WEEK 11

Hollywood 16, Seattle 13
New Jersey 36, San Antonio 40
Indianapolis 14, Philadelphia 26
Mexico City 30, Toronto 27
Arizona 27, Chicago 13
Hamilton 23. Denver 20, OT
New York 44, Alaska 16
Omaha 17, Baltimore 28

WEEK 12

Denver 31, Seattle 7
San Antonio 3, Chicago 23
Baltimore 10, Philadelphia 31
Toronto 17, Alaska 13
Omaha 31, Indianapolis 10
New Jersey 23, Arizona 17
Hamilton 21, Hollywood 24
Mexico City 27, New York 30

WEEK 13

Seattle 13, Baltimore 35
Philadelphia 31, Denver 21
San Antonio 23, Alaska 16
New York 31, New Jersey 13
Arizona 25, Mexico City 24
Omaha 21, Hollywood 24
Hamilton 17, Indianapolis 22
Toronto 34, Chicago 31 OT

WEEK 14

Mexico City 28, Seattle 34
Denver 33, New York 34
Indianapolis 21, San Antonio 13
Chicago 37, Omaha 24
New Jersey 19, Philadelphia 33
Hollywood 17, Toronto 21
Alaska 20, Hamilton 2
Baltimore 21, Arizona 28

WEEK 15

Arizona 30, Denver 22
San Antonio 27, Hollywood 24
Hamilton 28, Chicago 29
Philadelphia 24, Mexico City 3
New York 24, Baltimore 31
Toronto 5, Indianapolis 17
Omaha 31, Alaska 28
Seattle 23, New Jersey 3

WEEK 16

San Antonio 31, Seattle 45
Denver 21, Chicago 31
Toronto 27, Philadelphia 40
Baltimore 33, Alaska 21
Mexico City 14, Indianapolis 35
Hamilton 24, Arizona 21
New Jersey 17, Hollywood 34
Omaha 30, New York 40

WEEK 17

Denver 0, San Antonio 45
Alaska 10, Philadelphia 13
Baltimore 20, Toronto 14
Indianapolis 17, New York 38
Mexico City 28, Omaha 34
Hollywood 52, Arizona 47
New Jersey 20, Hamilton 17 OT
Chicago 27, Seattle 24

WEEK 18

Seattle 26, Denver 21
Chicago 3, San Antonio 23
Alaska 7, Toronto 31
New York 32, Mexico City 6
Indianapolis 3, Omaha 20
Arizona 31, New Jersey 20
Hollywood 24, Hamilton 16
Philadelphia 28, Baltimore 24